ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน
แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

ด่วนที่สุด!! แนวทางการใช้จ่าย เงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

ด่วนที่สุด!! แนวทางการใช้จ่าย เงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน ตามที่ สพฐ.แจ้งแนวทางการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุน การสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน ตามหนังสือที่อ้างถึง สพฐ. ได้แจ้ง แนวทาง การดําเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

แนวทางการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณการ จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. รายการค่าจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ 39 ง. ลักษณะการใช้ งบประมาณ ดังนี้ “โรงเรียนสามารถนําเงินอุดหนุน รายการนี้ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครู ได้ เช่น การเช่าซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์สําหรับการสื่อสารทางไกล การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน การเรียนการสอนออนไลน์ของครู เป็นต้น โดยโรงเรียนปรับแผนปฏิบัติการประจําปี / แผนการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจําปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ 22 ในกิจกรรมที่ 5.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2014 (coviD-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่าย ในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

 เพิ่มเติม
สามารถนําไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน” เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการใช้จ่าย เงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียนทั้งนี้ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน
แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน
แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน
แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน
แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน
แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลของครู และค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พินะสา) 

ที่มาข่าว สพฐ.และครูอาชีพ

สื่อบ้านครู แล่งเรียนรู้ข่าวการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน เพื่อครูไทย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *