คุรุสภา ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

คุรุสภา ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา
คุรุสภา ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

คุรุสภาประกาศผล การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 เรียนบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจำนวน 4 วิชา ดังนี้  1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 28,551 คน  2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9,910 คน  3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 23,136 คน  และ 4) วิชาชีพครู จำนวน 15,232 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่สอบผ่านมากกว่า 1 วิชา  ผู้เข้ารับการทดสอบฯ สามารถตรวจผลการทดสอบฯ ว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565  ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  และดูผลคะแนนการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบคะแนนสอบของตนเองผ่านระบบ KSP self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา
คุรุสภา ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

ผู้เข้ารับการทดสอบฯ สามารถตรวจผลการทดสอบฯ ว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985

ที่มา : คุรุสภา

สื่อบ้านครู ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ และการแบ่งปันเพื่อครูไทย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *