สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565
สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565
อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 การอบรมครู ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ดังนี้

รายชื่อหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นสมรรถนะ การประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถะ ที่มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่เน้นการพัฒนาทั้งด้นองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถะของผู้เรียนหลักสูตรนี้เน้นการคิดวิเคราะห์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและได้แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฐานสมรรถนะที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ เช่น แบบรูป เศษส่วนและโจทย์ปีญหาเกี่ยวกับเศษส่วน กรวัดความยาวและปริมาตร รูปที่มีแกนสมมาตร ผ่านการทำกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะและเจตคติต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดวิเคราะห์ พิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถะทางคณิตศาสตร์ และสมรรถนะหลัก เน้นการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กระดานสนทนา มีการตอบคำถามระหว่างหรือหลังรับชมวิดีทัศน์

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก และสมรรถะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่นำไปสู่การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร์ที่เน้นสมรรถนะควบคู่ไปกับการประเมินผล นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร์และการบูรณาการข้ามสาระที่เน้นสมรรถะใหผู้เรียน โดยให้ผู้เขารับกรอบรมฝึกวิเคราะห์สมรรถนะหลักสมรรถนะเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะเฉพาะในกลุมสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในหลักสูตร รวมทั้งได้ออกแบบแนวทางการประเมินผลด้านสมรรถะที่ต่องการให้เกิดกับผู้เรียน และเรียนรูบทบาทของผู้สอน เพื่อสงเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง คิดรอบด้าน สรรค์สร้างโฮมสเตย์

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและได้แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ เช่น จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 การเก็บและรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การหาพื้นที่ การบวก ลบ คูณ หารระคน ผ่านการทำกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง คิดรอบด้าน สรรค์สร้างโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย เทคโนโลยี รวมถึงทักษะและเจตคติต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนของตนเองทั้งประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดวิเคราะห์ พิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะหลักเน้นการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กระดานสนทนา มีการตอบคำถามระหว่างหรือหลังรับชมวิดีทัศน์

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะจากการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเรื่อง ทุกปัญหามีทางออก โดยสามารถอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผล และต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรม สำหรับแก้ปัญหา รวมทั้งตรวจสอบหาข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปผู้เข้ารับการอบรมจะได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนและสถานศึกษาของตนเอง โดยวิธีการอบรมจะศึกษาผ่านวีดิทัศน์ และทบทวนความรู้ผ่านแบบฝึกหัด รวมทั้งสามารถสอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนและวิทยากรผ่านกระดานสนทนา

ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนและอบรมที่ระบบอบรมครู https://teacherpd.ipst.ac.th
โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565
และสามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2565
และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page
IPST SMT Teacher ประถมต้น
IPST SMT Teacher ประถมปลาย
หรือ Email: smttraining@ipst.ac.th

สื่อบ้านครู ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ และการแบ่งปันเพื่อครูไทย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *